DVV International je svoj rad u Bosni i Hercegovini započeo u junu 2000. godine. Od tada, Institut u BiH predstavlja Ured u Sarajevu, te u zemlji razvija strukture za saradnju kako bi se potencijal obrazovanja odraslih iskoristio za razvoj društvenih struktura.

U saradnji sa donosiocima odluka i pružaocima obrazovanja odraslih, DVV International pruža više mogućnosti za obrazovanje i obuku, posebno za ranjive kategorije društva s ciljem poboljšavanja njihovih uslova života. Također, DVV International pruža podršku u integraciji društveno ugroženih i etničkih manjina kako bi se povećale mogućnosti za njihovo demokratsko učešće. Najvažniji fokus rada Ureda je podsticanje zapošljavanja, podrška ugroženim i marginaliziranim grupama društva, uspostavljanje i razvoj održivih struktura obrazovanja odraslih, unaprijeđenje kvaliteta i opsega ponude obrazovanja odraslih i podizanje svijesti u javnosti o sektoru obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini. S obzirom na perspektivu pristupanja Evropskoj Uniji, Ured podržava i integraciju obrazovanja odraslih kroz regionalnu, evropsku i međunarodnu saradnju. 

Glavni fokus rada

Podrška zapošljavanju: Promocija stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih u skladu sa trenutnim potrebama tržišta rada i u saradnji sa ustanovama za obrazovanje odraslih, nevladinim organizacijama i tehničkim školama iz formalnog sistema obrazovanja, kako bi na taj način omogućili učesnicima da završe obuku sa priznatim certifikatom i time povećali njihove šanse na tržištu rada.

Andragoške obuke: Cilj ove aktivnosti je omogućiti nastavnicima (posebno u osnovnom obrazovanju i stručnim školama), tehničkim savjetnicima i savjetnicima u obrazovnim institucijama, te nastavnicima u ustanovama za obrazovanje odraslih (uključujući nevladine organizacije) da usvoje znanja o metodama obrazovanja odraslih. Obuka trenera ima snažan efekat na cijelu oblast obrazovanja odraslih. Osim aktivnosti koje provodi DVV International, u Bosni i Hercegovini nema drugih mogućnosti za obuku trenera/nastavnika u obrazovanju odraslih.

Menadžment u obrazovanju odraslih: Postoji velika potreba za kompetentnim menadžerima u centrima za obrazovanje odraslih. Poseban naglasak stavljen je na podsticanje saradnje između ustanova za obrazovanje odraslih širom zemlje, budući da ovdje postoji veliki deficit.   

Jačanje kapaciteta: DVV International nastoji ojačati kapacitete aktera u obrazovanju odraslih (nadležna ministarstva, partnerske organizacije i pružatelji obrazovanja odraslih), te doprinijeti njihovom harmoniziranijem djelovanju. Obuka „Izrada i procjena kurikuluma za obrazovanje odraslih“ je jedan od primjera ovih aktivnosti.

Zakonodavstvo: DVV International doprinosi izradi zakona o obrazovanju odraslih koji bi u obrazovnom sistemu trebali uspostaviti održivo obrazovanje odraslih visokog kvaliteta. Takav savjetodavni rad zahtjeva stručnu i kompetentnu saradnju sa parlamentima i vladama (na nivou cijele države, dvije vladine jedinice Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska i kantoni), ali i partnersku podršku u relevantnim aktivnostima lobiranja. 

Partneri

U Bosni i Hercegovini, DVV International radi sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, ministarstvima obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kantonalnim ministarstvima obrazovanja i Odjelom za obrazovanje pri Vladi Brčko Distrikta. Pored donosilaca odluka, među partnerima DVV Internationala su i univerziteti, brojne osnovne i srednje stručne škole, kao i organizacije civilnog društva iz cijele zemlje. Intenzivna saradnja, također, postoji i sa njemačkim i međunarodnim organizacijama kao što su GIZ (Društvo za međunarodnu saradnju - Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), SDC (Švicarska agencija za razvoj i saradnju - Swiss Agency for Development and Cooperation) i delegacija Evropske Unije u Bosni i Hercegovini.

 

DVV International

Dobrodošli u DVV International <br> Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo