Zakoni i propisi u Tuzlanskom kantonu

Zakon o obrazovanju odraslih je u Tuzlanskom kantonu usvojen 2015. godine.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo