Osiguranje kvaliteta u obrazovanju odraslih

Učesnici prve grupe obuke za tapetara

Materijal korišten na obuci za tapetara

Bosansko-podrinjski kanton Goražde se trenutno suočava i sa ozbiljnim izazovima na polju razvoja vještina radne snage, od kojih je jedan od najvažnijih veliki disbalans imeđu ponude i potražnje radne snage. Iako je tražnja za stručnom radnom snagom povećana, stopa nezaposlenosti je još uvijek iznad 37%. Zbog toga Bosni i Hercegovini i ovom kantonu je potreban novi pristup obrazovanju kako bi se unaprijedio proces sticanja i razvoja vještina esencijalnih za napredak na sve zahtjevnijem tržištu rada.

Asocijacija za lokalne razvojne inicijative iza sebe ima više od 20 godina iskustva u radu na ekonomskom razvoju, razvoju privatnog sektora i osnaživanju građana da aktivno učestvuju u ekonomskom, socijalnom i političkom životu Bosne i Hercegovine. Saradnja sa DVV Internationalom traje već duži vremenski period, a u 2018. godini ove dvije organizacije realizuju projekat pod nazivom „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja kroz stvaranje boljih uvjeta za provođenje obrazovanja odraslih“.

Podizanje kvalitete i efikasnosti obrazovanja odraslih predstavlja prvi cilj Strategije obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 2018-2022 kao i jedan od ciljeva Strateške platforme za razvoj obrazovanja odraslih BiH 2014-2020, te će ovaj zajednički projekat ALDIa i DVV Internationala biti doprinos ostvarenju tih ciljeva.

Projektom su definisana tri ishoda:

  • Udruženje ALDI Goražde registrovano kao organizator aktivnosti obrazovanja odraslih,
  • 30 nezaposlenih, u dvije grupe, pohađalo obuku za zanimanja u drvnoj industriji,
  • Izrađena dva nastavna plana i programa u IT sektoru.

 

Ciljna grupa za obuku u okviru projekta su nezaposlene osobe sa evidencije Službe za zapošljavanje koje nemaju odgovarajuća znanja, vještine i kompetencije neophodne za tržište rada, kao i visokoobrazovane osobe koje se nalaze na Evidenciji.

Trajanje projekta: april - decembar 2018. godine

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo