Radionice "Zakonski i podzakonski akti u oblasti obrazovanja odraslih"

Sastanak 1: Pregled stanja i analiza potreba

 

Direktor Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske, mr. Goran Zmijanjac pregledava radni materijal sastanka

 

Rad u grupama: Analiza potreba

 

Sastanak 2: Rezultati analize i usaglašavanje preporuka

Rad u grupama: Diskusija o snagama i slabostima i definisanje preporuka

 

Osluškujući trenutne potrebe ministarstava obrazovanja u administrativnim jedinicama koje su zakonski regulisale oblast obrazovanja odraslih, ali i u onima koje su u procesu usvajanja zakona, a u cilju unapređenja okvirnih uvjeta za obrazovanje odraslih, DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu je u 2018. godini organizovao dva sastanka na temu „Zakonski i podzakonski akti u oblasti obrazovanja odraslih“.

Opći cilj sastanaka bio je unaprijediti funkcionisanje sistema obrazovanja odraslih kroz sveobuhvatnu analizu i razumijevanje donesenih zakona i podzakonskih akata u različitim administrativnim jedinicama u BiH, njihova uporedna analiza u kontekstu pravnih rješenja, ali i praktične primjene donesenih propisa, kako bi se identificirale prednosti i nedostaci, odnosno usaglasile eventualne potrebe za izmjenama propisa ili procedura provedbe navedenih propisa.

Sastanci su održani 25. i 26. oktobra u Tarčinu i 22. i 23. novembra na Jahorini, a učesnici su bili pravni savjetnici i kontakt osobe za obrazovanje odraslih u ministarstvima obrazovanja iz ukupno 11 administrativnih jedinica Bosne i Hercegovine (9 kantona Federacije BiH, Republika Srpska, Brčko distrikt).

Na osnovu provedene analize svih zakonskih i podzakonskih akata, te njihove implementacije i primjenjivosti u praksi, definisano je 11 ključnih preporuka za unapređenje oblasti obrazovanja odraslih u narednom periodu kojima se nadležnim obrazovnim vlastima sugeriše da je neophodno:

 1. Donijeti programe obrazovanja odraslih zasnovane na ishodima učenja,
 2. Razmotriti potrebu skraćivanja trajanja formalnih programa obrazovanja odraslih,
 3. Utvrditi donju granicu (minimum) broja polaznika različito za općeobrazovne i stručne predmete,
 4. Usaglasiti termine formalnih i neformalnih programa,
 5. Ujednačiti visinu administrativne takse za postupak provjere ispunjavanja uslova za rad ustanove za obrazovanje odraslih i odobravanje programa,
 6. Ujednačiti propise o ustanovama koje mogu realizirati formalne programe obrazovanja odraslih, posebno osnovno obrazovanje odraslih,
 7. Dodati slikovni prikaz javnih isprava, pored opisnog/tekstualnog, u pravilnike o javnim ispravama u obrazovanju odraslih,
 8. Ujednačiti proces štampe, izdavanja i zaštite javnih isprava,
 9. Obrazovanje odraslih u svim administrativnim jedinicama uskladiti sa Principima i standardima u oblasti obrazovanja odraslih,
 10. Jačati intersektorsku saradnju sa ciljem razvoja i osiguranja kvalitete u obrazovanju odraslih,
 11. Inicirati revidiranje Principa i standarda u oblasti obrazovanja odraslih.

Učesnici drugog sastanka su na temelju navedenih preporuka, svako za svoju administrativnu jedinicu, definisali i neophodne korake, a realizacija svih definisanih koraka planirana je za period od decembra 2018. do decembra 2019. godine.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo