Povećanje kompetencija uposlenika kompanija sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

U saradnji sa JU Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Goražde, DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu u 2019. godini implementira projekat „Povećanje kompetencija uposlenika kompanija sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

JU Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Goražde jedna je od vodećih obrazovnih institucija kada je u pitanju prekvalifikacija i obrazovanje odraslih na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, a o njihovom uspjehu i kvalitetu govore brojni uspješni programi kao i projekti provedeni u saradnji sa vladinim i nevladinim organizacijama. Obuke, odnosno nastavni planovi i programi koje provodi ova javna ustanova rezultat su produktivne saradnje sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauke, kulturu i sport BPK Goražde. Jedan od ciljeva škole je da se prilikom obrazovanja odraslih zadovolje potrebe tržišta rada i poslodavaca, ali i održi kontinuirana saradnja između ministarstva, škole, poslodavaca, Privredne komore i Zavoda za zapošljavanje.

Obzirom da je na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razvijena tehnologija za proizvodnju i obradu alata, utvrđeno je da je neophodno razviti programe i organizovati obuke uposlenika za upotrebu specijaliziranih računarskih programa. Stoga se planiranim projektom nastoje unaprijediti kompetencije uposlenika u oblasti primjene računarskih programa za konstrukciju alata.

U okviru aktivnosti će se održati sastanci sa predstavnicima kompanija s ciljem detaljnijeg ispitivanja njihove potrebe za usavršavanjem kadrova i odabira polaznika, te razviti dva programa obuke za primjenu računarskih programa SolidWorks i Catia V5. Ovo su dva najčešće korištena programa koji omogućavaju kompjuterski vođeno, trodimenzionalno modeliranje dijelova i sklopova, simulacije i testiranje modela prije proizvodnje. Za oba programa će biti izrađeni priručnici koji će se koristiti na obukama polaznika, a jedna od obuka će se moći realizovati tokom perioda implementacije ove godine, kao dodatna vrijednost projekta. 

Ciljna grupa: Uposlenici i rukovodstvo kompanija za proizvodnju i obradu alata

Trajanje projekta: April - decembar 2019.

 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo