Radionice "Zakonski i podzakonski akti u oblasti obrazovanja odraslih"

Sastanak 1: Pregled stanja i analiza potreba

 

Direktor Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske, mr. Goran Zmijanjac pregledava radni materijal sastanka

 

Rad u grupama: Analiza potreba

 

Sastanak 2: Rezultati analize i usaglašavanje preporuka

Rad u grupama: Diskusija o snagama i slabostima i definisanje preporuka

 

Osluškujući trenutne potrebe ministarstava obrazovanja u administrativnim jedinicama koje su zakonski regulisale oblast obrazovanja odraslih, ali i u onima koje su u procesu usvajanja zakona, a u cilju unapređenja okvirnih uvjeta za obrazovanje odraslih, DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu je u 2018. godini organizovao dva sastanka na temu „Zakonski i podzakonski akti u oblasti obrazovanja odraslih“.

Opći cilj sastanaka bio je unaprijediti funkcionisanje sistema obrazovanja odraslih kroz sveobuhvatnu analizu i razumijevanje donesenih zakona i podzakonskih akata u različitim administrativnim jedinicama u BiH, njihova uporedna analiza u kontekstu pravnih rješenja, ali i praktične primjene donesenih propisa, kako bi se identificirale prednosti i nedostaci, odnosno usaglasile eventualne potrebe za izmjenama propisa ili procedura provedbe navedenih propisa.

Sastanci su održani 25. i 26. oktobra u Tarčinu i 22. i 23. novembra na Jahorini, a učesnici su bili pravni savjetnici i kontakt osobe za obrazovanje odraslih u ministarstvima obrazovanja iz ukupno 11 administrativnih jedinica Bosne i Hercegovine (9 kantona Federacije BiH, Republika Srpska, Brčko distrikt).

Na osnovu provedene analize svih zakonskih i podzakonskih akata, te njihove implementacije i primjenjivosti u praksi, definisano je 11 ključnih preporuka za unapređenje oblasti obrazovanja odraslih u narednom periodu kojima se nadležnim obrazovnim vlastima sugeriše da je neophodno:

 1. Donijeti programe obrazovanja odraslih zasnovane na ishodima učenja,
 2. Razmotriti potrebu skraćivanja trajanja formalnih programa obrazovanja odraslih,
 3. Utvrditi donju granicu (minimum) broja polaznika različito za općeobrazovne i stručne predmete,
 4. Usaglasiti termine formalnih i neformalnih programa,
 5. Ujednačiti visinu administrativne takse za postupak provjere ispunjavanja uslova za rad ustanove za obrazovanje odraslih i odobravanje programa,
 6. Ujednačiti propise o ustanovama koje mogu realizirati formalne programe obrazovanja odraslih, posebno osnovno obrazovanje odraslih,
 7. Dodati slikovni prikaz javnih isprava, pored opisnog/tekstualnog, u pravilnike o javnim ispravama u obrazovanju odraslih,
 8. Ujednačiti proces štampe, izdavanja i zaštite javnih isprava,
 9. Obrazovanje odraslih u svim administrativnim jedinicama uskladiti sa Principima i standardima u oblasti obrazovanja odraslih,
 10. Jačati intersektorsku saradnju sa ciljem razvoja i osiguranja kvalitete u obrazovanju odraslih,
 11. Inicirati revidiranje Principa i standarda u oblasti obrazovanja odraslih.

Učesnici drugog sastanka su na temelju navedenih preporuka, svako za svoju administrativnu jedinicu, definisali i neophodne korake, a realizacija svih definisanih koraka planirana je za period od decembra 2018. do decembra 2019. godine.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.