Jačanje kapaciteta u obrazovanju odraslih

Kako bi partnerstvo na polju obrazovanja odraslih funkcionisalo na dugoročan i održiv način, jačanje kapaciteta partnera ključno je u tom procesu. DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu je aktivnostima u 2021. godini doprinio strukturalnom i kadrovskom jačanju obrazovanja odraslih u relevantnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Aktivnosti su podrazumijevale unaprjeđenje rada i saradnje svih relevantnih aktera.

Aktivnostima je obuhvaćeno pet kantona Federacije BiH (Unsko-sanski kanton, Bosansko-podrinjski kanton Goražde, Kanton Sarajevo, Tuzlanski kanton i Županija Zapadnohercegovačka) i entitet Republika Srpska.

Webinari na aktuelne teme u obrazovanju odraslih

Ova aktivnost namijenjena je ključnim akterima u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini. To podrazumijeva predstavnike: ministarstava obrazovanja, rada i finansija sa različitih nivoa, pedagoških zavoda, organizatora obrazovanja odraslih (škole – javne i privatne, univerziteti, nevladine organizacije), razvojnih agencija i poslodavaca.

Teme održanih webinara:

  1. Uloga EU i Erasmus + projekata u osnaživanju obrazovanja odraslih
  2. Rezultati Kvalitativne studije o obrazovanju odraslih u Bosni i Hercegovini
  3. Podijeljena odgovornost – značaj međusektorske saradnje u obrazovanju odraslih
  4. Digitalni alati za komunikaciju, produktivnost i saradnju u online okruženju
  5. Pozicioniranje obrazovanja odraslih u medijima

Radionica: Finansiranje obrazovanja odraslih – temelj obrazovne politike

Cilj radionice bio je upoznati učesnike sa različitim modelima finansiranja obrazovanja i učenja odraslih, kao i educirati ih o značaju i načinu podjele odgovornosti za kreiranje politike obrazovanja odraslih, naročito u domenu finansijskih pitanja. Jedan od ciljeva bio je i naglasiti potrebu uključivanja različitih socijalnih partnera i stakeholdera u finansiranje sistema obrazovanja odraslih.  Predavač-trener na seminaru je bila prof. dr. Katarina Popović, generalni sekretar Međunarodnog vijeća za obrazovanje odraslih ICAE, redovna profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu te članica Međunarodne Kuće slavnih u obrazovanju odraslih.

Jačanje digitalne kompetencije

Dvodnevna obuka u trajanju od 16 sati je namijenjena stručnim saradnicima/savjetnicima i pomoćnicima ministara za obrazovanje odraslih. S obzirom na okolnosti pandemije ali i brzorastuće tehnologije, digitalna kompetencija je postala ključna za prevazilaženje krizne situacije. Ona predstavlja jednu od osam ključnih kompetencija cjeloživotnog učenja i odnosi se na pouzdanu upotrebu cjelokupnog raspona digitalnih tehnologija za informacije, komunikaciju i za rješavanje osnovnih problema u svim aspektima života. Opšti cilj obuke je razvoj i jačanje tehničkih vještina potrebnih za poslovanje u digitalnom vremenu. Obuku je uspješno završilo 18 polaznika.

Obuka „Metodologija razvoja programa za obrazovanje odraslih”

Opći cilj obuke bio je osposobiti polaznike za razumijevanje bazičnih pristupa u razvoju programa za obrazovanje odraslih i razvijanje kompetencija za izradu, strukturiranje i procjenu programa za obrazovanje odraslih usmjerenog na ishode. Sadržajem obuke su obuhvaćeni svi koraci u razvoju programa za obrazovanje odraslih (specifikacija rada, specifikacija učenja, specifikacija uslova učenja i specifikacija evaluacije i ocjenjivanja) kao osnova za definisanje odgovarajućih standarda. Obuku su realizovali prof. dr. Šefika Alibabić i prof. dr. Jovan Miljković sa Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.