Skill Accelerator – Razvoj digitalnih i „soft skills“ vještina za trenutno i buduće tržište rada

U saradnji sa partnerskom organizacijom „Udruženje za lokalne razvojne inicijative – ALDI“ Goražde DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu implementira projekat „Skill Accelerator – Razvoj digitalnih i „soft skills“ za trenutno i buduće tržište rada“.

Udruženje ALDI je organizacija civilnog društva koja je 22 godine aktivna na polju ekonomskog razvoja i razvoja kapaciteta javnog, privatnog i nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini. Od 2008. godine organizacija je fokusirana na razvoj znanja i vještina odraslih osoba sa ciljem veće zapošljivosti i mobilnosti na tržištu radne snage. Dosadašnje aktivnosti Udruženja ALDI u oblasti obrazovanja odraslih napravile su zaokret u aktivnim politikama zapošljavanja i prepoznate su kao uspješan model borbe protiv nezaposlenosti kroz osposobljavanje za rad i uključivanje u ekonomski život nezaposlenih osoba, te kroz direktno učešće u izradi Zakona o obrazovanju odraslih BPK Goražde i Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde za period 2018-2022.

Sve intenzivnija digitalizacija privrede i društva i brz tehnološki razvoj zahtijevaju i brz odgovor obrazovnog sistema na potrebe tražišta rada, odnosno potrebe korisnika obrazovnih usluga, te potencijalnih poslodavaca. Digitalna pismenost je jedna od ključnih pojmova funkcionalne pismenosti čovjeka modernog doba. Pored digitalnih vještina, poslodavci od kandidata za posao sve češće zahtijevaju posjedovanje „soft skills“ - „mekih vještina“ koje, između ostalog, uključuju: interpersonalne kompetencije, vještine prezentacije, pregovaranja i sl.

Glavni cilj ovog projekta je unapređenje vještina radne snage kroz proširivanje kapaciteta za obuku odraslih u skladu sa potrebama savremenog tržišta rada.

Ostvarenje glavnog cilja namjerava se postići putem:

  • poboljšanja ponude akreditovanih programa obuke u oblasti digitalnih vještina i soft skills koji doprinose povećanju relevantnosti i mobilnosti radne snage,
  • razvoja svijesti mladih osoba o značaju sticanja novih znanja i vještina relevantnih za tržište rada kroz promociju cjeloživotnog obrazovanja, te
  • poboljšanja položaja i vidljivosti nezaposlenih mladih osoba kroz razvoj soft skills i digitalnih vještina u akreditovanom programu obuke.

Ciljevi projekta su u skladu sa novom Skill Agendom za Evropu, usvojenom 2016. godine od strane Evropske komisije.

Ciljna grupa: Nezaposlene osobe sa srednjoškolskim ili univerzitetskim obrazovanjem od 18 do 34 godine

Trajanje projekta: april – decembar 2019. godine

 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.